Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, diensten en/of digitale inhoud verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer.
 3. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 4. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
 5. Dag: kalenderdag.
 6. Digitaal product: het product dat geleverd wordt door Vraag de Vroedvrouw, welke toegang tot content in de vorm van tekst, audio, video en illustratie bevat.
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 10. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 11. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tussen ondernemer en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de ondernemer aanvaard en voldoet aan het aanmaken van een account en het voldoen van betaling.
 3. Na het aanmaken van een account en succesvolle betaling verkrijgt de consument onmiddellijk toegang tot het digitaal product van Vraag de Vroedvrouw.
 4. Tussen Vraag de Vroedvrouw en de consument geldt de inhoud van de geplaatste bestelling door de consument zoals deze door Vraag de Vroedvrouw is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het plaatsen of verzenden van de bestelling komen voor rekening en risico van de consument.
 5. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de ondernemer, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de ondernemer het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 3: Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
 2. De prijs geldt voor de totale duur van de overeenkomst (zie Artikel 4).
 3. De ondernemer behoudt zich het voorrecht om de prijs van het digitale product te veranderen, waardoor het bij eventueel gewenste verlenging van de overeenkomst mogelijk is dat het digitale product een andere prijs heeft gekregen.
 4. De betaling van het aangeboden digitale product op vraagdevroedvrouw.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Na aanmaken van een account en succesvolle betaling krijgt de consument automatisch toegang tot het digitale product van vraagdevroedvrouw.nl.
 5. Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat u een definitieve koopovereenkomst aan met Vraag de Vroedvrouw. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op vraagdevroedvrouw.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.
 6. Een definitieve overeenkomst geeft de consument het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten.

Artikel 4: Duur overeenkomst (aangepast: 9 januari 2023)

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een maand of een jaar (doorlopend) of 9 maanden (aflopend), waarin de consument toegang heeft tot het afgeschermde deel van vraagdevroedvrouw.nl voor 1 maand respectievelijk 365 dagen vanaf het moment van betaling, afhankelijk van welke optie de consument heeft gekozen.
 2. Wanneer de consument heeft gekozen voor maandelijkse toegang tot de website, dan kan dit ook maandelijks worden beëindigd in ‘mijn account’. Dit geldt niet voor de maandelijkse betaling waarbij is gekozen voor toegang tot de website én masterclasses. Deze optie duurt altijd 12 maanden (365 dagen) en loopt automatisch af.
 3. Na één jaar krijgt de consument automatisch berichtgeving en kan de consument kiezen om de overeenkomst te beëindigen of voort te zetten. Als de consument geen handeling verricht loopt het abonnement automatisch door. De ondernemer behoudt zich het voorrecht om in de tussentijd de prijs van het product te veranderen (zie Artikel 3).

 

Artikel 5: Ontbindingsrecht

 1. Op de digitale producten van Vraag de Vroedvrouw geldt geen recht van retour. Annuleren van een reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. Wanneer de consument tijdens het bestelproces overgaat tot afrekenen en daarvoor actief instemt met deze Algemene Voorwaarden, ziet de consument af van het ontbindingsrecht en de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De consument stemt dan namelijk in met onmiddellijke toegang tot de afgeschermde informatie op vraagdevroedvrouw.nl.

 

Artikel 6: Intellectueel Eigendomsrecht

 1. Op het digitaal product van vraagdevroedvrouw.nl, waaronder tekst, audio, video en illustraties, rust een intellectueel eigendomsrecht. Vraag de Vroedvrouw is rechthebbende van deze content, althans heeft een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.
 2. Op het digitale product van Vraag de Vroedvrouw berust copyright. Het is daarom niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
 3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming “afgeleide werken” te maken door de tekst, audio, video of illustraties te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Het digitaal product van vraagdevroedvrouw.nl wordt verstrekt zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Vraag de Vroedvrouw is niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie. De informatie op de website kan niet een gesprek met zorgverlener of cliënt vervangen.
 2. Vraag de Vroedvrouw is niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder reacties onder artikelen of recensies. Vraag de Vroedvrouw is niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch is Vraag de Vroedvrouw aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die op deze website getoond wordt.
 3. Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Vraag de Vroedvrouw is niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat Vraag de Vroedvrouw hiervan op de hoogte is.

 

Artikel 8: Klachten en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de ondernemer.
 3. Bij ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de ondernemer hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

De consument heeft tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate