Rechten en plichten in de geboortezorg

Vroedvrouw bij baring

Ieder mens heeft mensenrechten. Deze rechten vormen de basis voor alle wetten, maar ook voor de manier waarop wij van elkaar verwachten dat we met andere mensen omgaan. Dat laatste heet gewoonterecht. In Nederland zijn de mensenrechten geregeld in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Het verdrag bestaat sinds 1950 en is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mensuit 1948. Het verdrag verplicht de deelnemende landen, waaronder Nederland, om de mensenrechten in de nationale wetgeving op te nemen.

In Nederland zijn de mensenrechten opgenomen in de grondwet en voor de gezondheidszorg verder uitgewerkt in onder andere de WGBO.

Onderwerpen

  • Wat houdt de WGBO in?
  • Wat als wordt afgeweken van de richtlijn?